BZOJ 3512 Dzy loves math IV

Link

Solution

n很小,不妨枚举。
对于一个固定的n
\sum_{i=1}^m\varphi(ni)。不妨设n为无平方因子数,那么

\begin{aligned}
S(n,m)=&\sum_{i=1}^m\varphi(ni)\\
=&\sum_{i=1}^m\varphi(i)\varphi(\frac n{\gcd(i,n)})\gcd(i,n)\\
=&\sum_{i=1}^m\varphi(i)\varphi(\frac n{\gcd(i,n)})\sum_{d|\gcd(n,i)}\varphi(d)\\
=&\sum_{i=1}^m\varphi(i)\sum_{d|\gcd(n,i)}\varphi(\frac {\gcd(i,n)}d)\varphi(\frac n{\gcd(i,n)})\\
\end{aligned}

而由于n为无平方因子数,\gcd(\frac {n}{\gcd(i,n)},\gcd(i,n))=1
因此上式可以化为

\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^m\varphi(i)\sum_{d|\gcd(n,i)}\varphi(\frac {\gcd(i,n)}d)\varphi(\frac n{\gcd(i,n)})\\
=&\sum_{i=1}^m\varphi(i)\sum_{d|\gcd(n,i)}\varphi(\frac nd)\\
=&\sum_{d|n}\varphi(\frac nd)\sum_{i=1}^{[\frac md]}\varphi(id)\\
=&\sum_{d|n}\varphi(\frac nd)\sum_{i=1}^{[\frac md]}\varphi(id)\\
=&\sum_{d|n}\varphi(\frac nd)S(d,[\frac md])
\end{aligned}

边界情况S(1,m)就用杜教筛求\varphi的前缀和。
而S的第一维状态数为n,第二维状态数为O(\sqrt m),因为第二维会出现的状态都是m经过多次除法然后下取整的结果,只有O(\sqrt m)种。而每次计算枚举n的约数复杂度为O(\sqrt n),因此总复杂度就是O(n(\sqrt m+\sqrt n)+T),其中T为调用杜教筛求\varphi的耗时。

Code

const int P=1e9+7;

int Add(int x,int const &y) {
  return (x+=y)>=P?x-P:x;
}

int Minus(int x,int const &y) {
  return (x-=y)<0?x+P:x;
}

int Mul(long long x,int const &y) {
  return x*y%P;
}

const int N=1e6,XN=N+11;

int prime[XN],pcnt,phi[XN],dnum[XN],sphi[XN];
void Prep() {
  static bool notPrime[XN];
  phi[1]=dnum[1]=1;
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i]) {
      prime[++pcnt]=i;
      dnum[i]=i;
      phi[i]=i-1;
    }
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0) {
        dnum[i*prime[j]]=dnum[i];
        phi[i*prime[j]]=phi[i]*prime[j];
        break;
      } else {
        dnum[i*prime[j]]=dnum[i]*prime[j];
        phi[i*prime[j]]=phi[i]*phi[prime[j]];
      }
    }
  }
  for(int i=1;i<=N;++i)
    sphi[i]=Add(sphi[i-1],phi[i]);
}

int Sphi(int n) {
  if(n<=N)
    return sphi[n];
  else {
    static std::unordered_map<int,int> map;
    if(map.count(n))
      return map[n];
    int &res=map[n]=(long long)n*(n+1)/2%P;
    for(int l=2,r;l<=n;l=r+1) {
      r=n/(n/l);
      res=Minus(res,Mul(r-l+1,Sphi(n/l)));
    }
    return res;
  }
}

int Phi(int n) {
  if(n<=N)
    return phi[n];
  else {
    static std::unordered_map<int,int> map;
    if(map.count(n))
      return map[n];
    int &res=map[n]=n;
    for(int d=2,m=sqrt(n)+0.5;d<=m;++d)
      if(n%d==0) {
        do n/=d;
        while(n%d==0);
        (res/=d)*=(d-1);
      }
    if(n!=1)
      (res/=n)*=(n-1);
    return res;
  }
}

int S(int n,int m) {
  if(n==1)
    return Sphi(m);
  else {
    static std::map<std::pair<int,int>,int> map;
    std::pair<int,int> pid(n,m);
    if(map.count(pid))
      return map[pid];
    int &res=map[pid]=0;
    for(int d=1;d*d<=n;++d)
      if(n%d==0) {
        res=Add(res,Mul(Phi(n/d),S(d,m/d)));
        if(d*d!=n)
          res=Add(res,Mul(Phi(d),S(n/d,m/(n/d))));
      }
    return res;
  }
}

int main() {
  Prep();
  int n,m,Ans=0;fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    Ans=Add(Ans,Mul(i/dnum[i],S(dnum[i],m)));
  fout<<Ans<<'\n';
  return 0;
}

总结一些积性函数的性质

 1. \sum_{d|n}\mu(d)=[n=1]
  x=\prod p_i^{k_i}f(x)=\sum_{d|x}\mu(d)
  f(x)=\prod f(p_i^{k_i})
  单独考虑f(p_i^{k_i})=f(p_i)=\mu(1)+\mu(p_i)=0
  因此f(x)=0
 2. \mu^2(n)=\sum_{d^2|n}\mu(d)
  \mu^2(n)=1\Leftrightarrow n是无平方因子数
  i是无平方因子数时,\sum_{d^2|n}\mu(d)=\mu(1)=1
  否则,\sum_{d^2|n}\mu(d)。现在限定d是无平方因子数。
  n的次数\ge 2的质因子集合为S
  那么,\sum_{d^2|n}\mu(d)=\sum_{P\subset S}(-1)^{|P|}=0
 3. n=\sum_{d|n}\varphi(d)
  不会证明
 4. \sum_{i=1}^n[(n,i)=1]i=\frac {n\varphi(n)+[n=1]}{2}
  如果in互质,则(n,i)=(n,n-i)=1,即与n互质的数字成对出现且和为n。因此,对于n\ge 2的情况,有\frac {\varphi(n)}2对,结论就显然了。
 5. D(i)i的约数个数,则D(ij)=\sum_{x|i}\sum_{y|j}[(x,y)=1]
  建立ij的约数d到有序数对(\gcd(i,d),\frac {d}{\gcd(i,d)})的映射。
  那么,一个与一个因数d构成映射的有序数对(a,b)满足a|i,b|j,\gcd(\frac ia,b)=1。而对于任意满足上述条件的数对,都可以反解出d来。
  因此,d与上述数对构成一一映射。
  \begin{aligned} D(ij)=&\sum_{x|i}\sum_{y|j}[(\frac ix,y)=1]\\ =&\sum_{x|i}\sum_{y|j}[(x,y)=1] \end{aligned}

[ICPC 2018 Shenyang Online]Convex Hull

Link

Solution

(n+1)\sum_{i=1}^n\mu^2(i)i^2-\sum_{i=1}^n\mu^2(i)i^3

Min25筛过不去……
根据\mu^2(n)=\sum_{d^2|n}\mu(d)

\begin{aligned}&\sum_{i=1}^ni^2\mu^2(i)\\=&\sum_{i=1}^ni^2\sum_{d^2|i}\mu(d)
\\=&\sum_{d}\mu(d)d^4\sum_{i=1}^{[\frac n{d^2}]}i^2\end{aligned}
\begin{aligned}&\sum_{i=1}^ni^3\mu^2(i)\\=&\sum_{i=1}^ni^3\sum_{d^2|i}\mu(d)
\\=&\sum_{d}\mu(d)d^6\sum_{i=1}^{[\frac n{d^2}]}i^3\end{aligned}

Code

const int N=1e5,XN=N+11;

long long b20=(1ll<<20)-1,P;

long long Add(long long x,long long const &y) {
  return (x+=y)>=P?x-P:x;
}

void AddBy(long long &x,long long const &y) {
  (x+=y)>=P && (x-=P);
}

long long Minus(long long x,long long const &y) {
  return (x-=y)<0?x+P:x;
}

void MinusBy(long long &x,long long const &y) {
  (x-=y)<0 && (x+=P);
}

long long Mul(long long const &x,long long const &y,long long P=::P) {
  return ((((((x>>20)*(y>>20)<<20)+(x>>20)*(y&b20)+(y>>20)*(x&b20))%P)<<20)+(x&b20)*(y&b20))%P;
}

void MulBy(long long &x,long long const &y) {
  x=Mul(x,y);
}

int prime[XN],pcnt,mu[XN];
void Prep() {
  mu[1]=1;
  static bool notPrime[XN];
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i]) {
      prime[++pcnt]=i;
      mu[i]=-1;
    }
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0) {
        mu[i*prime[j]]=0;
        break;
      } else
        mu[i*prime[j]]=-mu[i];
    }
  }
}

long long Sum2(long long x) {
  return Mul(Mul(x,x+1,P*6),x*2+1,P*6)/6;
}

long long Sum3(long long x) {
  x=Mul(x,x+1,P*2)/2;
  return Mul(x,x);
}

int main() {
  Prep();
  long long n;
  while(std::cin>>n>>P) {
    long long Ans,a=0,b=0;
    for(long long d=1;d*d<=n;++d)
      if(mu[d]) {
        long long sqd=d*d%P,tbd=sqd*d%P;
        AddBy(a,Mul(mu[d]==1?mu[d]:P-1,Mul(Mul(sqd,sqd),Sum2(n/(d*d)))));
        AddBy(b,Mul(mu[d]==1?mu[d]:P-1,Mul(Mul(tbd,tbd),Sum3(n/(d*d)))));
      }
    Ans=Minus(Mul(n+1,a),b);
    fout<<Ans<<'\n';
  }
  return 0;
}

Code(TLE)

const int N=1e5,XN=N+11;

long long b20=(1ll<<20)-1,P;

long long Add(long long x,long long const &y) {
  return (x+=y)>=P?x-P:x;
}

void AddBy(long long &x,long long const &y) {
  (x+=y)>=P && (x-=P);
}

long long Minus(long long x,long long const &y) {
  return (x-=y)<0?x+P:x;
}

void MinusBy(long long &x,long long const &y) {
  (x-=y)<0 && (x+=P);
}

long long Mul(long long const &x,long long const &y,long long P=::P) {
  return ((((((x>>20)*(y>>20)<<20)+(x>>20)*(y&b20)+(y>>20)*(x&b20))%P)<<20)+(x&b20)*(y&b20))%P;
}

void MulBy(long long &x,long long const &y) {
  x=Mul(x,y);
}

int prime[XN*2],pcnt;
void Prep() {
  static bool notPrime[XN*2];
  for(int i=2;i<=N*2;++i) {
    if(!notPrime[i])
      prime[++pcnt]=i;
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N*2;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0)
        break;
    }
  }
}

namespace Min25 {
  std::function<long long(int,int)> F;

  long long n;
  int lim,psz;

  struct Identifier {
    int id[2][XN],cnt;
    int &operator [](long long x) {
      int &res=x<=lim?id[0][x]:id[1][n/x];
      if(res==0)
        res=++cnt;
      return res;
    }
  }id;

  long long g[XN*2],fps[XN];

  long long H(long long n,int m) {
    if(n<=1 || m>psz)
      return 0;
    long long res=Minus(g[id[n]],fps[m-1]);
    for(int i=m;i<=psz && (long long)prime[i]*prime[i]<=n;++i) {
      long long pt=prime[i],pt1=pt*prime[i];
      for(int t=1;pt1<=n;++t,pt=pt1,pt1*=prime[i])
        AddBy(res,Add(Mul(F(prime[i],t),H(n/pt,i+1)),F(prime[i],t+1)));
    }
    return res;
  }

  long long Solve(long long n,std::function<long long(int,int)> F,std::function<long long(long long)> gInit) {
    static long long kp[XN*2];
    int kpc=0;
    lim=sqrt(n)+0.5,psz=std::upper_bound(prime+1,prime+1+pcnt,lim)-prime;
    for(int i=id.cnt=0;i<=lim;++i)
      id.id[0][i]=id.id[1][i]=0;
    Min25::F=F;
    Min25::n=n;
    for(long long l=1,r;l<=n;l=r+1) {
      r=n/(n/l);
      g[id[kp[++kpc]=n/l]]=gInit(n/l);
    }
    for(int i=1;i<=psz;++i)
      fps[i]=Add(fps[i-1],F(prime[i],1));
    for(int j=1;j<=psz;++j)
      for(int i=1;i<=kpc && (long long)prime[j]*prime[j]<=kp[i];++i)
        MinusBy(g[id[kp[i]]],Mul(F(prime[j],1),Minus(g[id[kp[i]/prime[j]]],fps[j-1])));//XXX
    return H(n,1);
  }
}

long long Sum2(long long x) {
  return Mul(Mul(x,x+1,P*6),x*2+1,P*6)/6;
}

long long Sum3(long long x) {
  x=Mul(x,x+1,P*2)/2;
  return Mul(x,x);
}

int main() {
  Prep();
  long long n;
  while(std::cin>>n>>P) {
    //(n+1)*mu^2(i)*i^2-mu^2(i)*i^3
    long long a=Add(1,Min25::Solve(n,[](int p,int t)->long long { return t==1?Mul(p,p):0; },
                     [](long long x)->long long { return Minus(Sum2(x),1);})),
         b=Add(1,Min25::Solve(n,[](int p,int t)->long long { return t==1?Mul(p,Mul(p,p)):0; },
                     [](long long x)->long long { return Minus(Sum3(x),1);})),
         Ans=Minus(Mul(n+1,a),b);
    fout<<Ans<<'\n';
  }
  return 0;
}

[CF1067E]Random Forest Rank

Link

给定一个森林,每条边有\frac 12的概率被删去,随机删掉一些边,求剩下的图的临界矩阵的秩的期望值。

Solution

满秩的矩阵的行列式不为0。结合行列式的定义|A|=\sum_{\pi_i}(-1)^{\delta(\pi_i)}\prod a_{\pi_{ij}}。对于一个行列式不为零的邻接矩阵,其必要条件是\exist \pi_i,\text{s.t.}\prod a_{\pi_{ij}}\not=0
\pi_i循环分解,循环内相邻的点都有边连接。然而,对于一个不存在环的森林,这样的循环大小只能为2——即一条边连接的两个点。因此,求出这个森林的最大匹配,设为m,那么就能选出一个大小为2m的点集,其邻接矩阵满足\exist \pi_i,\text{s.t.}\prod a_{\pi_{ij}}\not=0的条件。
另外,选出的这个点集,完美匹配是唯一的,因此,只会有一个\pi_i满足上式子。
由此,问题转化为求期望最大匹配。
然后就不会了 先坑着吧

Code

[loj 6053]简单的函数

Link

Solution

p xor 1并不是积性函数
但是除了p=2的时候,p^1=p-1
p和1都是积性函数,就可以筛出来然后加上2把p=2的情况修正好。

Code

const int P=1e9+7,inv2=500000004;

int Add(int x,int const &y) {
  return (x+=y)>=P?x-P:x;
}

int Minus(int x,int const &y) {
  return (x-=y)<0?x+P:x;
}

int Mul(long long x,int const &y) {
  return x*y%P;
}


const int N=2e5,XN=N+11;

int prime[XN],pcnt,psum[XN],fsum[XN];
void Prep() {
  static bool notPrime[XN];
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i])
      prime[++pcnt]=i;
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0)
        break;
    }
  }
  for(int i=1;i<=pcnt;++i)
    psum[i]=Add(psum[i-1],prime[i]);
}

int lim,psz;long long n;
struct Identifier {
  int id[2][XN],cnt;
  int &operator [](long long x) {
    int &res=x<=lim?id[0][x]:id[1][n/x];
    if(res==0)
      res=++cnt;
    return res;
  }
}id;


int F(int p,int t) {
  return p^t;
}

int g[XN*2];

int H(long long n,int m) {
  if(n<=1 || m>psz)
    return 0;
  int res=Minus(g[id[n]],fsum[m-1]);
  for(int i=m;i<=psz && (long long)prime[i]*prime[i]<=n;++i) {
    long long pt=prime[i],pt1=pt*prime[i];
    for(int t=1;pt1<=n;++t,pt=pt1,pt1*=prime[i])
      res=Add(res,Add(Mul(F(prime[i],t),H(n/pt,i+1)),F(prime[i],t+1)));
  }
  return res;
}

int main() {
  Prep();
  static long long kp[XN*2];
  int kpc=0;
  fin>>n;
  lim=sqrt(n)+0.5,psz=std::upper_bound(prime+1,prime+1+pcnt,lim)-prime;
  static int g1[XN*2],g2[XN*2];
  for(long long l=1,r;l<=n;l=r+1) {
    r=n/(n/l);
    kp[++kpc]=n/l;
    g1[id[n/l]]=Minus((n/l%P)*(n/l%P+1)%P*inv2%P,1);
    g2[id[n/l]]=Minus(n/l%P,1);
  }
  for(int j=1;j<=psz;++j)
    for(int i=1;i<=kpc && (long long)prime[j]*prime[j]<=kp[i];++i) {
      g1[id[kp[i]]]=Minus(g1[id[kp[i]]],Mul(prime[j],Minus(g1[id[kp[i]/prime[j]]],psum[j-1])));
      g2[id[kp[i]]]=Minus(g2[id[kp[i]]],Minus(g2[id[kp[i]/prime[j]]],j-1));
    }
  for(int i=1;i<=psz;++i)
    fsum[i]=Add(fsum[i-1],prime[i]^1);
  for(int i=1;i<=kpc;++i)
    g[i]=Add(Minus(g1[i],g2[i]),kp[i]>=2?2:0);
  fout<<Add(H(n,1),1)<<'\n';
  return 0;
}

[ICPC 2018 Xuzhou Online]Easy Math

Link

Min25

Solution

\sum_{i=1}^n\mu(ix)=\mu(x)\sum_{i=1}^n\mu(i)[\gcd(i,x)=1]

考虑计算

\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^nf(i)\\
&f(i)=\mu(i)[\gcd(i,n)=1]
\end{aligned}

首先,

f(i)=\begin{cases}
1,&i=1\\
-1,&i=p{\ \rm and\ }p\not|x\\
0,&i=p^k{\ \rm or\ }p|x
\end{cases}

然后,分\gcd(i,x)的不同情况讨论,容易知道f(i)是积性函数。
因此可以使用min25筛法了。

Tips

还是不必拘泥于g的形式……

Code

const int N=5e4,XN=N+11;

int prime[XN],pcnt;
void Prep() {
  static bool notPrime[XN];
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i])
      prime[++pcnt]=i;
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0)
        break;
    }
  }
}

int n,lim,psz;long long x;
struct Identifier {
  int id[2][XN],cnt;
  int &operator [](int x) {
    int &res=x<=lim?id[0][x]:id[1][n/x];
    if(res==0)
      res=++cnt;
    return res;
  }
}id;

long long dv[100];int dt;
int Mu(long long x) {
  int res=1;long long cx=x;
  for(long long d=2;d*d<=cx && x!=1;++d)
    if(x%d==0) {
      x/=d;
      dv[++dt]=d;
      if(x%d==0)
        return 0;
      else
        res*=-1;
    }
  if(x!=1) {
    res*=-1;
    dv[++dt]=x;
  }
  return res;
}

int F(int p,int t) {
  return t==1 && x%p?-1:0;
}

int g[XN*2],fsum[XN];

long long H(int n,int m) {
  if(n<=1 || m>psz)
    return 0;
  long long res=g[id[n]]-fsum[m-1];
  for(int i=m;i<=psz && prime[i]*prime[i]<=n;++i) {
    long long pt=prime[i],pt1=pt*prime[i];
    for(int t=1;pt1<=n;++t,pt=pt1,pt1*=prime[i])
      res+=F(prime[i],t)*H(n/pt,i+1)+F(prime[i],t+1);
  }
  return res;
}

int main() {
  Prep();
  static int kp[XN*2],kpc;
  fin>>n>>x;
  int mun=Mu(x);
  if(mun==0)
    fout<<0<<'\n';
  else {
    lim=sqrt(n)+0.5,psz=std::upper_bound(prime+1,prime+1+pcnt,lim)-prime;
    for(int l=1,r;l<=n;l=r+1) {
      r=n/(n/l);
      g[id[kp[++kpc]=n/l]]=n/l-1;
    }
    for(int j=1;j<=psz;++j)
      for(int i=1;i<=kpc && prime[j]*prime[j]<=kp[i];++i)
        g[id[kp[i]]]-=g[id[kp[i]/prime[j]]]-(j-1);//(1-(j-Count(j)));
    for(int i=1;i<=psz;++i)
      fsum[i]=fsum[i-1]+F(prime[i],1);
    for(int i=1;i<=kpc;++i)
      g[i]=std::upper_bound(dv+1,dv+1+dt,kp[i])-dv-1-g[i];
    fout<<mun*(H(n,1)+1)<<'\n';
  }
  return 0;
}

递归求解+杜教筛

网赛的时候写出了这个式子,但是感觉不大能过就一直在自闭……

Solution

\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^n\mu(im)\\=&\mu(m)\sum_{i=1}^n\mu(i)[(i,m)=1]\\=&\mu(m)\sum_{i=1}^n\mu(i)\sum_{d|i,d|m}\mu(d)\\=&\mu(m)\sum_{d|m}\mu(d)\sum_{i=1}^{[\frac nd]}\mu(id)\end{aligned}

S(n,m)=\sum_{d|m}\mu(d)S([\frac nd],d)

Tips

 1. 搞清楚哪个是要算的函数……一开始多乘了一个\mu愣是没看出来。
 2. 这种递归的式子,与其对着自闭,不如大胆写,说不定就过了呢。

Code

const int N=2e6,XN=N+11;

int mert[XN],prime[XN],pcnt;
void Prep() {
  static bool notPrime[XN];
  mert[1]=1;
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i]) {
      prime[++pcnt]=i;
      mert[i]=-1;
    }
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0) {
        mert[i*prime[j]]=0;
        break;
      } else
        mert[i*prime[j]]=-mert[i];
    }
  }
  for(int i=2;i<=N;++i)
    mert[i]+=mert[i-1];
}

long long Mert(int n) {
  if(n<=N)
    return mert[n];
  else {
    static std::unordered_map<int,long long> map;
    if(map.count(n))
      return map[n];
    long long &res=map[n]=1;
    for(int l=2,r;l<=n;l=r+1) {
      r=n/(n/l);
      res-=Mert(n/l)*(r-l+1);
    }
    return res;
  }
}

int Mu(long long x) {
  if(x<=N)
    return mert[x]-mert[x-1];
  else {
    static std::unordered_map<long long,int> map;
    if(map.count(x))
      return map[x];
    int &mu=map[x]=1;
    long long m=x;
    for(int i=1;(long long)prime[i]*prime[i]<=m && x!=1;++i)
      if(x%prime[i]==0 && (mu=-mu,(x/=prime[i])%prime[i]==0))
        return mu=0;
    if(x!=1)
      mu=-mu;
    return mu;
  }
}

long long S(int n,long long m) {
  if(n==0)
    return 0;
  else if(m==1)
    return Mert(n);
  else {
    static std::map<std::pair<int,long long>,long long> map;
    if(map.count(std::pair<long long,int>(n,m)))
      return map[std::pair<long long,int>(n,m)];
    long long &res=map[std::pair<long long,int>(n,m)];
    if(Mu(m)==0)
      return res=0;
    for(long long d=1;d*d<=m;++d)
      if(m%d==0) {
        res+=Mu(d)*S(n/d,d);
        if(m!=d*d)
          res+=Mu(m/d)*S(n/(m/d),m/d);
      }
    return res*=Mu(m);
  }
}

int main() {
  Prep();
  long long m;int n;
  fin>>n>>m;
  fout<<S(n,m)<<'\n';
  return 0;
}

SPOJ DIVCNTK

Link

Solution

使用min_25筛
由于求h的过程都只会用到[\frac ni]集合中的点,那么求g的过程中把[\frac ni]构成的集合求出来,对于这个集合的所有点分层递推(递推过程中需要用到的g也属于[\frac ni]集合),就可以求出g(i,|P|)
然后递归求h,并不需要记忆化。边界见代码。

Code

typedef unsigned long long qword;

const int N=2e5,XN=N+11;

int prime[XN],pcnt;
void Prep() {
  static bool notPrime[XN];
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i])
      prime[++pcnt]=i;
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0)
        break;
    }
  }
}

long long n,k;
int lim,psz;

struct Identifier {
  int id[2][XN*2],cnt;
  int &operator [](long long x) {
    int &res=x<=lim?id[0][x]:id[1][n/x];
    if(res==0)
      res=++cnt;
    return res;
  }
}id;

qword g[XN*2];

qword H(long long n,int m) {
  if(n<=1 || m>psz)
    return 0;
  qword res=(k+1)*(g[id[n]]-m+1);
  for(int i=m;i<=psz && (long long)prime[i]*prime[i]<=n;++i) {
    long long pt=prime[i];
    for(int t=1;pt*prime[i]<=n;++t,pt*=prime[i])
      res+=H(n/pt,i+1)*(k*t+1)+(k*(t+1)+1);//id[n/pt]
  }
  return res;
}

void Work() {
  lim=sqrt(n)+0.5;
  id.cnt=0;
  for(int i=0;i<=lim;++i)
    id.id[0][i]=id.id[1][i]=0;
  psz=std::lower_bound(prime+1,prime+1+pcnt,lim)-prime;
  static long long kp[XN*2];int kpc=0;
  for(long long l=1,r;l<=n;l=r+1) {
    r=n/(n/l);
    g[id[kp[++kpc]=n/l]]=n/l-1;
  }
  for(int j=1;j<=psz;++j)
    for(int i=1;i<=kpc && (long long)prime[j]*prime[j]<=kp[i];++i)
      g[id[kp[i]]]-=g[id[kp[i]/prime[j]]]-(j-1);
  std::cout<<H(n,1)+1<<'\n';
}

int main() {
  Prep();
  int T;fin>>T;
  while(T--) {
    fin>>n>>k;
    Work();
  }
  return 0;
}

胡扯min_25筛

记质数集合为P

Problem

以低于线性的复杂度求一类积性函数的和,函数需满足
f(p),f(p^k)(p\in P)很好求。

Solution

{\rm Min}(x)x的最小质因子。

g

g(n,i)=\sum f(x)[ {x\le n {\ \rm and\ } (x \in P {\ \rm or\ } {\rm Min}(x)>P_i) } ]
n < P_i^2时,g(n,i)=g(n,i-1),因为最小的{\rm Min}(x)= P_i的合数就是P_i^2
否则,考虑从g(n,i-1)中减去{\rm Min}(x)= P_i的合数的贡献,也就是\sum f(x)[{x\le n,{\rm Min}(x)=P_i}],提出f(P_i),式子变成了f(P_i)(g([\frac n{P_i}],i-1)-\sum_{j=1}^{i-1}f(P_j))
\therefore
g(n,i)= \begin{cases} g(n,i-1)&,n < P_i^2\\ g(n,i-1)-f(P_i)(g([\frac n{P_i}],i-1)-\sum_{j=1}^{i-1}f(P_j))&,\text{otherwise} \end{cases}

h

h(n,i)=\sum_{j=1}^nf(j)[{\rm Min}(j)\ge P_i]
对于h(n,i)n以内质数的贡献是g(n,|P|)-\sum_{j=1}^{i-1}f(P_j)
现在考虑合数的贡献。
枚举合数的最小质因子P_j,那么最小质因子为P_j的合数的贡献就是\sum_{t\ge 1,P_j^{t+1}\le n}(h([\frac n{P_j^t}],j+1)f(P_j^t)+f(P_j^{t+1}))
因此
h(n,i)=g(n,|P|)-\sum_{j=1}^{i-1}f(P_j)+\sum_{j\ge i}\sum_{t\ge 1,P_j^{t+1}\le n}(h([\frac n{P_j^t}],j+1)f(P_j^t)+f(P_j^{t+1}))
答案就是h(n,1)了。

Tips

具体实现的时候,g不一定求\sum f(x)[ {x\le n {\ \rm and\ } (x \in P {\ \rm or\ } {\rm Min}(x)>P_i) } ],求出的g只要能使得上式可以被很快求出即可。

[hdu6223][Shenyang Onsite 2017]Infinite Fraction Path

Link

每个点有一个出边,每个点上有一个字符。求字典序最大的长度为n的路径。

Solution

广义后缀数组!预处理一下一个点往后跳2^i步到的点,然后魔改一下后缀数组就好了。

Code

const int XN=150000+11,XLOGN=18;

int par[XN][XLOGN];
char v[XN];
void Work() {
  int n;fin>>n>>(v+1);
  for(int i=1;i<=n;++i)
    par[i][0]=((long long)(i-1)*(i-1)+1)%n+1;
  for(int b=1;(1<<b)<=n;++b)
    for(int i=1;i<=n;++i)
      par[i][b]=par[par[i][b-1]][b-1];
  static int temp[2][XN],cnt[XN],*x=temp[0],*y=temp[1],sa[XN];
  int m=256;
  std::fill(cnt+1,cnt+1+m,0);
  for(int i=1;i<=n;++i)
    cnt[x[i]=v[i]]++;
  std::partial_sum(cnt+1,cnt+1+m,cnt+1);
  for(int i=1;i<=n;++i)
    sa[cnt[x[i]]--]=i;
  for(int b=0;(1<<b)<n;++b) {
    std::fill(cnt+1,cnt+1+m,0);
    for(int i=1;i<=n;++i)
      cnt[x[par[i][b]]]++;
    std::partial_sum(cnt+1,cnt+1+m,cnt+1);
    for(int i=1;i<=n;++i)
      y[cnt[x[par[i][b]]]--]=i;
    std::fill(cnt+1,cnt+1+m,0);
    for(int i=1;i<=n;++i)
      cnt[x[i]]++;
    std::partial_sum(cnt+1,cnt+1+m,cnt+1);
    for(int i=n;i>=1;--i)
      sa[cnt[x[y[i]]]--]=y[i];
    std::swap(x,y);
    int p=x[sa[1]]=1;
    for(int i=2;i<=n;++i)
      x[sa[i]]=y[sa[i-1]]==y[sa[i]] && y[par[sa[i-1]][b]]==y[par[sa[i]][b]]?p:++p;
    if((m=p)==n)
      break;
  }

  for(int i=1,p=sa[n];i<=n;++i,p=par[p][0])
    fout<<v[p];
  fout<<'\n';
}

int main() {
  int T;fin>>T;
  for(int ks=1;ks<=T;++ks) {
    printf("Case #%d: ",ks);
    Work();
  }
  return 0;
}