[hdu6393][多校第七场]Traffic Network in Numazu

Link

求一个环套树上两点的最短路,支持边权修改。

Solution

找出环来,拆开,用树状数组维护环拆成的链的前缀和,求最短距离的话两种情况枚举一下。
对于环上的森林,就每棵树都用树状数组维护DFS序,再加上任意一种LCA方法,就可以求出了。

Tips

 1. 倍增LCA需要判一下当前第2^k祖先是否存在!
 2. 注意应该用的数据类型,又爆int了,造了链的数据才拍出来。

Code

const int XN=1e5+11,XLOGN=17;

int lg2[XN];

long long Sum(std::vector<long long> const& bit,int pos) {
  long long res=0;
  for(;pos;pos-=pos & -pos)
    res+=bit[pos];
  return res;
}

void Add(std::vector<long long> &bit,int pos,int v) {
  for(int n=bit.size();pos<n;pos+=pos & -pos)
    bit[pos]+=v;
}

struct Edge {
  int to,v;Edge *pre;

  Edge(int to,int v,Edge *pre):to(to),v(v),pre(pre) {}
}*G[XN];

void Adde(int x,int y,int v) {
  G[x]=new Edge(y,v,G[x]);
  G[y]=new Edge(x,v,G[y]);
}

int circle[XN],circ;
bool ud[XN];
bool FindCircle(int pos,int pred) {
  static int stack[XN],top;
  if(ud[pos]) {
    circ=0;
    do {
      circle[++circ]=stack[top--];
    }while(stack[top+1]!=pos);
    top=0;
    return 1;
  } else {
    ud[stack[++top]=pos]=1;
    for(Edge *e=G[pos];e;e=e->pre) {
      int u=e->to;
      if(u!=pred && FindCircle(u,pos))
        return 1;
    }
    top--;
    return 0;
  }
}

int dc,lbd[XN],rbd[XN],par[XN][XLOGN],dep[XN],belong[XN];
std::vector<long long> bit[XN];
void DFS(int pos,int fa) {
  lbd[pos]=rbd[pos]=++dc;//rbd 0
  par[pos][0]=fa;
  for(int lg=1;lg<=lg2[dep[pos]];++lg)
    par[pos][lg]=par[par[pos][lg-1]][lg-1];
  for(Edge *e=G[pos];e;e=e->pre) {
    int u=e->to;
    if(u!=fa && !belong[u]) {
      belong[u]=belong[pos];
      dep[u]=dep[pos]+1;
      DFS(u,pos);
      rbd[pos]=rbd[u];
    }
  }
}

int LCA(int u,int v) {
  if(dep[u]<dep[v])
    std::swap(u,v);
  for(int lg=lg2[dep[u]-dep[v]];~lg;--lg)
    if((dep[u]-dep[v])>>lg&1)
      u=par[u][lg];
  if(u!=v) {
    for(int lg=lg2[dep[u]];~lg;--lg)
      if((1<<lg)<=dep[u] && par[u][lg]!=par[v][lg]) {//多出来的需要清0!! 可能走出(1<<(lg+1))-1步!
        u=par[u][lg];
        v=par[v][lg];
      }
    u=par[u][0];
  }
  return u;
}
void AddVal(int x,int y,int v) {
  if(circle[belong[x]]!=x || circle[belong[y]]!=y) {
    if(dep[x]>dep[y])
      std::swap(x,y);
    Add(bit[belong[x]],lbd[y],v);
    Add(bit[belong[x]],rbd[y]+1,-v);
  } else {
    if(belong[x]>belong[y])
      std::swap(x,y);
    if(belong[x]+1==belong[y])
      Add(bit[0],belong[y],v);
    else
      Add(bit[0],belong[x],v);//belong[x]==1
  }
}

long long Query(int p1,int p2) {
  long long len1=Sum(bit[belong[p1]],lbd[p1]),len2=Sum(bit[belong[p2]],lbd[p2]);
  if(belong[p1]==belong[p2]) {
    long long lca=LCA(p1,p2),len3=Sum(bit[belong[lca]],lbd[lca]);
    return len1+len2-2*len3;
  } else {
    p1=belong[p1],p2=belong[p2];
    if(p1>p2) std::swap(p1,p2);
    long long len3=Sum(bit[0],p2)-Sum(bit[0],p1),len4=Sum(bit[0],circ)-len3;
    return len1+len2+std::min(len3,len4);
  }
}

void Work() {
  static struct Edges { int x,y,v; }edges[XN];
  int n,m;fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;++i) {
    G[i]=0;
    ud[i]=0;
    belong[i]=0;
  }
  for(int i=1;i<=n;++i) {
    fin>>edges[i].x>>edges[i].y>>edges[i].v;
    Adde(edges[i].x,edges[i].y,edges[i].v);
  }
  FindCircle(1,0);
  bit[0].resize(circ+1);
  std::fill(bit[0].begin(),bit[0].end(),0);
  for(int i=1;i<=circ;++i)
    belong[circle[i]]=i;
  for(int i=1;i<=circ;++i) {
    int pos=circle[i];
    dc=0;dep[pos]=0;
    DFS(pos,0);
    bit[i].resize(dc+1);
    std::fill(bit[i].begin(),bit[i].end(),0);
  }
  for(int i=1;i<=n;++i) {
    int x=edges[i].x,y=edges[i].y,v=edges[i].v;
    AddVal(x,y,v);
  }
  for(int i=1;i<=m;++i) {
    int op,x,y;fin>>op>>x>>y;
    if(op==1) {
      fout<<Query(x,y)<<'\n';
    } else {
      AddVal(edges[x].x,edges[x].y,-edges[x].v);
      AddVal(edges[x].x,edges[x].y,edges[x].v=y);
    }
  }
}
int main() {
  lg2[0]=-1;
  for(int i=1;i<XN;++i)
    lg2[i]=lg2[i>>1]+1;
  int T;fin>>T;
  while(T--)
    Work();
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注