[zoj4056][ICPC 2018 Qingdao Online]Press the Button

Link

Solution

问题最后是求一个长度为t的数轴上有多少对相邻的关键点距离\ge v,关键点是所有ac的倍数的点。
假设a < c
如果a < v则不存在
否则
考虑c的倍数与它后面相邻的a的倍数的距离
根据根据鸽巢原理,至多c步,这个距离就会开始循环
然后把t分成三部分:
不在循环+循环部分+一段没循环完的部分
细节巨多写到脑壳疼
~正解是模拟到{\rm lcm}(a,b),直接判断,然后循环~

Code

const int XN=1e6+11;
void Work() {
  long long v,t,a,b,c,d;
  fin>>a>>b>>c>>d>>v>>t;
  long long Ans=(long long)((t/a)+1)*b+(long long)((t/c)+1)*d-1;
  if(a>v && c>v) {
    if(a>c)
      std::swap(a,c);
    static int us[XN],ut;
    static long long crec[XN],prec[XN];
    ++ut;long long cnt=0,pc=0,py=0;
    for(;;pc+=c) {
      long long x=(pc/a)*a,y=x+a; 
      cnt+=((pc-x)>v)+((y-pc)>v)+(x-py)/a;
      py=y;
      if(us[y-pc]==ut)
        break;
      us[y-pc]=ut;
      crec[y-pc]=cnt;
      prec[y-pc]=py;
    }
    if(t>prec[py-pc]) {
      long long circnt=cnt-crec[py-pc],cirlen=py-prec[py-pc];
      Ans-=circnt*((t-prec[py-pc])/cirlen)+crec[py-pc];
      py+=((t-prec[py-pc])/cirlen-1)*cirlen;
      pc=(py/c+1)*c;
    } else {
      py=pc=0;
    }
    if(pc<=t)
      for(;;pc+=c) {
        long long x=(pc/a)*a,y=x+a;
        Ans-=((pc-x)>v)+(x-py)/a;
        if(y<=t) {
          Ans-=((y-pc)>v);
        }
        py=y;
        if(pc+c>t)
          break;
      }
    if(py<t)
      Ans-=(t-py)/a;
  }
  fout<<Ans<<'\n';
}

int main() {
  int T;fin>>T;
  while(T--)
    Work();
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注