[ICPC 2017 ECNA B]Craters

Link

Solution

求出所有可能在凸包上的切线,然后半平面交。。。
二维量的eps比较微妙

Code

const int XN=1e5+11;
const double eps=1e-4,inf=1e100,pi=acos(-1);

int sgn(double const &x) {
  return (x>-eps)-(x<eps);
}

struct Point {
  double x,y;

  double Length() const {
    return sqrt(x*x+y*y);
  }

  double Length2() const {
    return x*x+y*y;
  }

  Point Unit() const {
    double len=sqrt(x*x+y*y);
    return {x/len,y/len};
  }

  Point TurnRight() const {
    return {y,-x};
  }

  friend Point operator +(Point const &a,Point const &b) {
    return {a.x+b.x,a.y+b.y};
  }

  friend Point operator -(Point const &a,Point const &b) {
    return {a.x-b.x,a.y-b.y};
  }

  friend Point operator *(Point const &p,double const &k) {
    return {p.x*k,p.y*k};
  }

  friend double Inner(Point const &a,Point const &b) {
    return a.x*b.x+a.y*b.y;
  }

  friend double Outer(Point const &a,Point const &b) {
    return a.x*b.y-a.y*b.x;
  }

  friend double Dist(Point const &a,Point const &b) {
    return sqrt(Inner(a-b,a-b));
  }

  friend bool operator <(Point const &a,Point const &b) {
    return a.x<b.x || (a.x==b.x && a.y<b.y);
  }

  friend bool operator ==(Point const &a,Point const &b) {
    return a.x==b.x && a.y==b.y;
  }
}p[XN];

struct Circle {
  Point o;
  double r;

  bool Include(Circle const &a) {
    return sgn(a.r+Dist(o,a.o)-r)<=0;
  }
}o[XN];

struct Line {
  Point p,v;

  friend bool operator <(Line const &a,Line const &b) {
    return a.p<b.p || (a.p==b.p && a.v<b.v);
  }
};

double Dist(Point const &a,Line const &l) {
  return fabs(Outer(a-l.p,l.v))/l.v.Length();
}

bool OnLeft(Point const &p,Line const &ln) {
  return sgn(Outer(ln.v,p-ln.p))>0;
}

bool Paral(Line const &ln1,Line const &ln2) {
  return sgn(Outer(ln1.v,ln2.v))==0;
}

Point Cross(Line const &ln1,Line const &ln2) {
  if(Paral(ln1,ln2)) {
    return ln1.p+ln1.v*inf;
  } else {
    double t=Outer(ln2.v,ln1.p-ln2.p)/Outer(ln1.v,ln2.v);
    return ln1.p+ln1.v*t;
  }
}

Point CutPoint(Point const &p,Circle const &a) {
  if(sgn(Dist(p,a.o)-a.r)==0)
    return p;
  else {
    double x=Dist(p,a.o),cosa=a.r/x,sina=sqrt(1-cosa*cosa);
    Point v=(p-a.o).Unit(),
       t={v.x*cosa-v.y*sina,v.y*cosa+v.x*sina};
    return a.o+t*a.r;
  }
}

Point Mirror(Point const &p,Line const &l) {
  Point foot=l.p+l.v.Unit()*(Inner(p-l.p,l.v)/l.v.Length());
  return foot+(foot-p);
}

Line Cut(Circle const &a,Circle const &b) {
  /*a--b  b|
   ----  a|
   */
  if(sgn(a.r-b.r)==0) {
    return {a.o+(b.o-a.o).Unit().TurnRight()*a.r,b.o-a.o};
  } else {
    double d=Dist(a.o,b.o),
        x=a.r*d/(b.r-a.r);
    Point c=a.o+(a.o-b.o).Unit()*x,
       p=CutPoint(c,a);
    if(a.r>b.r) {
      p=Mirror(p,{a.o,b.o-a.o});
      return {p,c-p};
    } else
      return {c,p-c};
  }
}

std::vector<Line> Intersect(std::vector<Line> &ln) {
  std::sort(ln.begin(),ln.end(),[](Line const &a,Line const &b)->bool {
        auto Quad=[](Point const &a)->int {
          return sgn(a.x)>0 && sgn(a.y)>=0?1:
              (sgn(a.x)<=0 && sgn(a.y)>0?2:
              (sgn(a.x)<0 && sgn(a.y)<=0?3:4));
        };
        int qa=Quad(a.v),qb=Quad(b.v);
        return qa==qb?sgn(Outer(b.v,a.v))<0:qa<qb;
      });
  static Point Qp[XN];static Line Qln[XN];
  int n=ln.size();
  int head,tail;Qln[head=tail=1]=ln[0];
  for(int i=1;i<n;++i) {
    while(tail-head>=1 && !OnLeft(Qp[tail-1],ln[i]))
      tail--;
    while(tail-head>=1 && !OnLeft(Qp[head],ln[i]))
      head++;
    Qln[++tail]=ln[i];
    if(Paral(Qln[tail-1],Qln[tail])){
      int d1=OnLeft(Qln[tail].p,Qln[tail-1]),d2=OnLeft(Qln[tail-1].p,Qln[tail]);
      if(!d1 || !d2) {
        tail--;
        if(d1)
          Qln[tail]=ln[i];
      }
    }
    if(tail-head>=1)
      Qp[tail-1]=Cross(Qln[tail-1],Qln[tail]);
  }
  while(tail-head>=1 && !OnLeft(Qp[tail-1],Qln[head]))
    tail--;
  if(tail-head>=1)
    return std::vector<Line>(Qln+head,Qln+tail+1);
  else
    return {};
}

double ArcLen(double const &len,double const &r) {
  return r*asin(len/2/r)*2;
}

int main() {
  freopen("input","r",stdin);
  std::ios::sync_with_stdio(0);
  std::cin.tie(0);
  srand(0x1f1f1f1f);
  int n;std::cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;++i) {
    std::cin>>o[i].o.x>>o[i].o.y>>o[i].r;
    o[i].r+=10;
  }
  static bool ban[XN];
  for(int i=1;i<=n;++i)
    if(!ban[i]) {
      for(int j=1;j<=n;++j)
        if(i!=j && o[i].Include(o[j]))
          ban[j]=1;
    }
  int cc=0;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    if(!ban[i])
      o[++cc]=o[i];
  n=cc;
  double Ans=0;
  if(n==1)
    Ans=2*pi*o[1].r;
  else {
    std::map<Line,std::pair<int,int>> id;
    std::vector<Line> v;
    for(int i=1;i<=n;++i)
      for(int j=1;j<=n;++j) 
        if(i!=j) {
          Line cut=Cut(o[i],o[j]);
          /*
          for(auto x : {o[i],o[j]})
            std::cerr<<Dist(x.o,cut)<<' '<<x.r<<'\n';
          */
          bool tak=1;
          for(int k=1;k<=n;++k)
            tak&=OnLeft(o[k].o,cut) && sgn(Dist(o[k].o,cut)-o[k].r)>=0;
          if(tak)
            v.push_back(cut);
        }
    v=Intersect(v);
    int s=v.size();
    std::vector<std::array<Point,2>> cp(s);
    std::vector<int> ids(s);
    for(int i=0;i<s;++i) {
      double mx=-inf,mn=inf;
      for(int j=1;j<=n;++j) {
        Point pts[2];
        pts[1]=Mirror(pts[0]=CutPoint(v[i].p,o[j]),{v[i].p,o[j].o-v[i].p});
        for(int d=0;d<2;++d)
          if(sgn(Outer(pts[d]-v[i].p,v[i].v))==0) {
            double t=Inner(pts[d]-v[i].p,v[i].v)/v[i].v.Length2();
            if(Enlarge(mx,t)) {
              cp[(i+1)%s][0]=pts[d];
              ids[(i+1)%s]=j;
            }
            if(Reduce(mn,t)) {
              cp[i][1]=pts[d];
            }
            break;
          }
      }
    }
    for(int i=0;i<s;++i)
      Ans+=Dist(cp[i][1],cp[(i+1)%s][0])+ArcLen(Dist(cp[i][0],cp[i][1]),o[ids[i]].r);
  }
  std::cout<<std::fixed<<std::setprecision(10)<<Ans<<'\n';
  return 0;
}

[ICPC 2018 Asia Yokohama Onsite F]Fair Chocolate Cutting

Link

Solution

最长的距离,貌似一定一端在顶点上。
最短的距离,固定一个端点在一条边上,那么这条平分线的长度貌似应该是单峰的。
然后就扫一遍,三分三分,就OK了。
然而正解……

Code

const int XN=5000+11;
const long double inf=1e100;

struct Point {
  long double x,y;

  friend Point operator +(Point const &a,Point const &b) {
    return {a.x+b.x,a.y+b.y};
  }

  friend Point operator -(Point const &a,Point const &b) {
    return {a.x-b.x,a.y-b.y};
  }

  friend Point operator *(Point const &p,long double const &k) {
    return {p.x*k,p.y*k};
  }

  friend long double Inner(Point const &a,Point const &b) {
    return a.x*b.x+a.y*b.y;
  }

  friend long double Outer(Point const &a,Point const &b) {
    return a.x*b.y-a.y*b.x;
  }

  friend long double Dist(Point const &a,Point const &b) {
    return sqrt(Inner(a-b,a-b));
  }
}p[XN];

long double Length(Point a,Point b,long double t,Point c,Point d,long double size) {
  //a+(b-a)*t 在cd上找 让bd部分为size的线
  Point v=a+(b-a)*t;
  long double req=(Outer(b-a,c-a)+Outer(c-a,d-a))/2-size-Outer(v-a,d-a)/2;
  //(v-d) x (t*(c-d))=2*size
  long double l=2*req/Outer(v-d,c-d);
  return Dist(v,d+(c-d)*l);
}

long double SolveMin(Point a,Point b,Point c,Point d,long double size) {
  long double l=0,r=1;
  while(r-l>1e-15) {
    long double m1=l+(r-l)/3,m2=r-(r-l)/3;
    if(Length(a,b,m1,c,d,size)>Length(a,b,m2,c,d,size))
      l=m1;
    else
      r=m2;
  }
  return Length(a,b,l,c,d,size);
}

int main() {
  freopen("input","r",stdin);
  std::ios::sync_with_stdio(0);
  std::cin.tie(0);
  int n;std::cin>>n;
  for(int i=0;i<n;++i)
    std::cin>>p[i].x>>p[i].y;
  long double size=0;
  for(int i=2;i<n;++i)
    size+=Outer(p[i-1]-p[0],p[i]-p[0]);

  size/=2;

  long double AnsMax=-inf,AnsMin=inf,sum=0;
  for(int l=0,r=1;l<n;sum-=Outer(p[(l+1)%n]-p[l],p[r]-p[l])/2,++l) {
    for(long double d=0;sum+(d=Outer(p[r]-p[l],p[(r+1)%n]-p[l])/2)<size/2;sum+=d,(r+=1)%=n);
    Enlarge(AnsMax,Length(p[l],p[l],0,p[r],p[(r+1)%n],size/2-sum));
    Reduce(AnsMin,SolveMin(p[l==0?n-1:l-1],p[l],p[r],p[(r+1)%n],size/2-sum));
  }
  std::cout<<std::fixed<<std::setprecision(10)<<AnsMin<<'\n'<<AnsMax<<'\n';
  return 0;
}

[ICPC 2018 Beijing Onsite J]Rikka with Triangles

Link

Solution

以每个点为原点,将剩下的点排极角序,然后按顺序枚举剩下的点,记录它上方的,以这两点连线为一边的锐角和钝角直角分别的x,y坐标和。就可以用叉积公式算面积了。
这样做,锐角三角形会被3个锐角计入三次,其他三角形会锐角计入2次,那么当作为非锐角被计入时,就减去两倍的面积。
最后剩下的是所有锐角三角形面积和的三倍,/3输出即可。

Code

const int P=998244353;

int Pow(long long base,int v) {
  static long long res;
  for(res=1;v;v>>=1,(base*=base)%=P)
    if(v&1)
      (res*=base)%=P;
  return res;
}

const int XN=2e3+11,inv3=Pow(3,P-2);

struct Point {
  long long x,y;

  friend Point operator -(Point const &a,Point const &b) {
    return {a.x-b.x,a.y-b.y};
  }

  friend __int128 Inner(Point const &a,Point const &b) {
    return (__int128)a.x*b.x+(__int128)a.y*b.y;
  }

  friend __int128 Outer(Point const &a,Point const &b) {
    return (__int128)a.x*b.y-(__int128)a.y*b.x;
  }
}p[XN],g[XN*2];

void Work() {
  int n;std::cin>>n;
  for(int i=0;i<n;++i)
    std::cin>>p[i].x>>p[i].y;
  long long Ans=0;
  for(int c=0;c<n;++c) {
    for(int i=0;i<n;++i)
      g[i]=p[i]-p[c];
    std::swap(g[c],g[0]);
    std::sort(g+1,g+n,[](Point const &a,Point const &b)->bool {
          auto Quad=[](Point const &a)->int {
            return a.x>0 && a.y>=0?1:(a.x<=0 && a.y>0?2:(a.x<0 && a.y<=0?3:4));
          };
          int qa=Quad(a),qb=Quad(b);
          return qa==qb?Outer(b,a)<0:qa<qb;
        });
    static long long xs[XN*2],ys[XN*2];
    for(int i=1;i<n;++i)
      g[n+i-1]=g[i];
    for(int i=1;i<2*n-1;++i) {
      xs[i]=(xs[i-1]+g[i].x)%P;
      ys[i]=(ys[i-1]+g[i].y)%P;
    }
    for(int i=1,le=1;i<n;++i) {
      auto FindLast=[&](int L,int R,std::function<bool(Point)> Judge)->int {//Last Satisfies Judge(g[i])
          while(L!=R) {
            int M=(L+R+1)/2;
            if(Judge(g[M]))
              L=M;
            else
              R=M-1;
          }
          return L;
        };
      Enlarge(le,i);
      while(Outer(g[i],g[le])==0)
        ++le;
      Point neg={-g[i].x,-g[i].y};
      if(Outer(g[le],neg)>0) {
        int oppo=FindLast(le,i+n-1,[&](Point const &p)-> bool { return Outer(p,neg)>0; });
        Point axis={-g[i].y,g[i].x};
        int mid=Outer(g[le],axis)>0?FindLast(le,oppo,[&](Point const &p)->bool { return Outer(p,axis)>0; }):le-1;
        (Ans+=g[i].x%P*(3*ys[mid]-2*ys[oppo]-ys[le-1])%P-g[i].y%P*(3*xs[mid]-2*xs[oppo]-xs[le-1])%P)%=P;
      }
    }
  }
  Ans<0 && (Ans+=P);
  (Ans*=inv3)%=P;
  std::cout<<Ans<<'\n';
}

int main() {
  //freopen("input","r",stdin);
  std::ios::sync_with_stdio(0);
  std::cin.tie(0);
  int T;std::cin>>T;
  while(T--)
    Work();
  return 0;
}

[ICPC 2018 Shenyang Onsite L][Gym 101955L]Machining Disc Rotors

Link

Solution

最远点对一定出现在一对交点处,或者交点和它的未被覆盖的对称点处。考虑弦长变化的单调性即可证明。

Code

const int XN=2e2+11;
const double eps=1e-10,pi=acos(-1);

int sgn(double const &x) {
  return (x>-eps)-(x<eps);
}

struct Point {
  double x,y;

  double Length() const {
    return sqrt(x*x+y*y);
  }

  Point Normal() const {
    return Point{-y,x};
  }

  Point Unit() const {
    double len=Length();
    return Point{x/len,y/len};
  }

  friend Point operator +(const Point &a,const Point &b) {
    return Point{a.x+b.x,a.y+b.y};
  }

  friend Point operator -(const Point &a,const Point &b) {
    return Point{a.x-b.x,a.y-b.y};
  }

  friend Point operator *(const Point &a,const double &k) {
    return Point{a.x*k,a.y*k};
  }

  friend Point operator /(const Point &a,const double &k) {
    return Point{a.x/k,a.y/k};
  }

  friend double Inner(const Point &a,const Point &b) {
    return a.x*b.x+a.y*b.y;
  }

  friend double Outer(const Point &a,const Point &b) {
    return a.x*b.y-a.y*b.x;
  }
};

double Dist(const Point &a,const Point &b) {
  return (a-b).Length();
}

void Work() {
  int n,R;fin>>n>>R;
  Point o{0,0};
  auto Atan2=[](double const &y,double const &x) { double r=atan2(y,x); return r<0?r+pi*2:r; };
  bool flag=0;
  auto Calc=[&](Point p,int r)->std::vector<Point> {
    int d1=sgn(Dist(o,p)-R-r),d2=sgn(Dist(o,p)-fabs(R-r));
    if(d1==0)
      return {p/(R+r)*R};
    else if(d1<0 && d2==0) {
      return {p/(R-r)*R};
    } else if(d1<0 && d2>0) {
      double d=Dist(o,p),x=(R*R-r*r+d*d)/(2*d),h=sqrt(R*R-x*x);
      Point v=(p-o).Unit(),n=v.Normal();
      return {v*x-n*h,v*x+n*h};
    } else
      return {};
  };

  std::vector<Point> cross;
  std::vector<std::pair<double,double> > ranges;
  for(int i=1;i<=n;++i) {
    int x,y,r;
    fin>>x>>y>>r;
    std::vector<Point> nc=Calc(Point{(double)x,(double)y},r);
    for(Point &p : nc)
      cross.push_back(p);
    if(nc.size()==1) {
      double x=Atan2(nc[0].y,nc[0].x);
      ranges.push_back({x,x});
    } else if(nc.size()==2)
      ranges.push_back({Atan2(nc[0].y,nc[0].x),Atan2(nc[1].y,nc[1].x)});
  }
  std::sort(ranges.begin(),ranges.end());
  double Ans=0;
  for(size_t i=0;i<cross.size();++i) {
    for(size_t j=i+1;j<cross.size();++j)
      Enlarge(Ans,Dist(cross[i],cross[j]));
    double ang=Atan2(-cross[i].y,-cross[i].x);
    auto Cover=[&](std::pair<double,double> const &x,double const &y)->bool {
      if(x.first<=x.second)
        return x.first<=y && y<=x.second;
      else
        return x.first<=y || y<=x.second;
    };
    auto iter=std::upper_bound(ranges.begin(),ranges.end(),std::pair<double,double>(ang,ang));
    if(iter!=ranges.begin())
      flag|=!Cover(*--iter,ang) && !Cover(ranges.back(),ang);
    else
      flag|=!Cover(ranges.back(),ang);
    if(flag)
      break;
  }
  if(flag)
    Ans=R*2;
  fout<<Ans<<'\n';
}

int main() {
  int T;fin>>T;
  for(int ks=1;ks<=T;++ks) {
    printf("Case #%d: ",ks);
    Work();
  }
  return 0;
}