[ICPC 2018 Shenyang Online]Convex Hull

Link

Solution

(n+1)\sum_{i=1}^n\mu^2(i)i^2-\sum_{i=1}^n\mu^2(i)i^3

Min25筛过不去……
根据\mu^2(n)=\sum_{d^2|n}\mu(d)

\begin{aligned}&\sum_{i=1}^ni^2\mu^2(i)\\=&\sum_{i=1}^ni^2\sum_{d^2|i}\mu(d)
\\=&\sum_{d}\mu(d)d^4\sum_{i=1}^{[\frac n{d^2}]}i^2\end{aligned}
\begin{aligned}&\sum_{i=1}^ni^3\mu^2(i)\\=&\sum_{i=1}^ni^3\sum_{d^2|i}\mu(d)
\\=&\sum_{d}\mu(d)d^6\sum_{i=1}^{[\frac n{d^2}]}i^3\end{aligned}

Code

const int N=1e5,XN=N+11;

long long b20=(1ll<<20)-1,P;

long long Add(long long x,long long const &y) {
  return (x+=y)>=P?x-P:x;
}

void AddBy(long long &x,long long const &y) {
  (x+=y)>=P && (x-=P);
}

long long Minus(long long x,long long const &y) {
  return (x-=y)<0?x+P:x;
}

void MinusBy(long long &x,long long const &y) {
  (x-=y)<0 && (x+=P);
}

long long Mul(long long const &x,long long const &y,long long P=::P) {
  return ((((((x>>20)*(y>>20)<<20)+(x>>20)*(y&b20)+(y>>20)*(x&b20))%P)<<20)+(x&b20)*(y&b20))%P;
}

void MulBy(long long &x,long long const &y) {
  x=Mul(x,y);
}

int prime[XN],pcnt,mu[XN];
void Prep() {
  mu[1]=1;
  static bool notPrime[XN];
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i]) {
      prime[++pcnt]=i;
      mu[i]=-1;
    }
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0) {
        mu[i*prime[j]]=0;
        break;
      } else
        mu[i*prime[j]]=-mu[i];
    }
  }
}

long long Sum2(long long x) {
  return Mul(Mul(x,x+1,P*6),x*2+1,P*6)/6;
}

long long Sum3(long long x) {
  x=Mul(x,x+1,P*2)/2;
  return Mul(x,x);
}

int main() {
  Prep();
  long long n;
  while(std::cin>>n>>P) {
    long long Ans,a=0,b=0;
    for(long long d=1;d*d<=n;++d)
      if(mu[d]) {
        long long sqd=d*d%P,tbd=sqd*d%P;
        AddBy(a,Mul(mu[d]==1?mu[d]:P-1,Mul(Mul(sqd,sqd),Sum2(n/(d*d)))));
        AddBy(b,Mul(mu[d]==1?mu[d]:P-1,Mul(Mul(tbd,tbd),Sum3(n/(d*d)))));
      }
    Ans=Minus(Mul(n+1,a),b);
    fout<<Ans<<'\n';
  }
  return 0;
}

Code(TLE)

const int N=1e5,XN=N+11;

long long b20=(1ll<<20)-1,P;

long long Add(long long x,long long const &y) {
  return (x+=y)>=P?x-P:x;
}

void AddBy(long long &x,long long const &y) {
  (x+=y)>=P && (x-=P);
}

long long Minus(long long x,long long const &y) {
  return (x-=y)<0?x+P:x;
}

void MinusBy(long long &x,long long const &y) {
  (x-=y)<0 && (x+=P);
}

long long Mul(long long const &x,long long const &y,long long P=::P) {
  return ((((((x>>20)*(y>>20)<<20)+(x>>20)*(y&b20)+(y>>20)*(x&b20))%P)<<20)+(x&b20)*(y&b20))%P;
}

void MulBy(long long &x,long long const &y) {
  x=Mul(x,y);
}

int prime[XN*2],pcnt;
void Prep() {
  static bool notPrime[XN*2];
  for(int i=2;i<=N*2;++i) {
    if(!notPrime[i])
      prime[++pcnt]=i;
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N*2;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0)
        break;
    }
  }
}

namespace Min25 {
  std::function<long long(int,int)> F;

  long long n;
  int lim,psz;

  struct Identifier {
    int id[2][XN],cnt;
    int &operator [](long long x) {
      int &res=x<=lim?id[0][x]:id[1][n/x];
      if(res==0)
        res=++cnt;
      return res;
    }
  }id;

  long long g[XN*2],fps[XN];

  long long H(long long n,int m) {
    if(n<=1 || m>psz)
      return 0;
    long long res=Minus(g[id[n]],fps[m-1]);
    for(int i=m;i<=psz && (long long)prime[i]*prime[i]<=n;++i) {
      long long pt=prime[i],pt1=pt*prime[i];
      for(int t=1;pt1<=n;++t,pt=pt1,pt1*=prime[i])
        AddBy(res,Add(Mul(F(prime[i],t),H(n/pt,i+1)),F(prime[i],t+1)));
    }
    return res;
  }

  long long Solve(long long n,std::function<long long(int,int)> F,std::function<long long(long long)> gInit) {
    static long long kp[XN*2];
    int kpc=0;
    lim=sqrt(n)+0.5,psz=std::upper_bound(prime+1,prime+1+pcnt,lim)-prime;
    for(int i=id.cnt=0;i<=lim;++i)
      id.id[0][i]=id.id[1][i]=0;
    Min25::F=F;
    Min25::n=n;
    for(long long l=1,r;l<=n;l=r+1) {
      r=n/(n/l);
      g[id[kp[++kpc]=n/l]]=gInit(n/l);
    }
    for(int i=1;i<=psz;++i)
      fps[i]=Add(fps[i-1],F(prime[i],1));
    for(int j=1;j<=psz;++j)
      for(int i=1;i<=kpc && (long long)prime[j]*prime[j]<=kp[i];++i)
        MinusBy(g[id[kp[i]]],Mul(F(prime[j],1),Minus(g[id[kp[i]/prime[j]]],fps[j-1])));//XXX
    return H(n,1);
  }
}

long long Sum2(long long x) {
  return Mul(Mul(x,x+1,P*6),x*2+1,P*6)/6;
}

long long Sum3(long long x) {
  x=Mul(x,x+1,P*2)/2;
  return Mul(x,x);
}

int main() {
  Prep();
  long long n;
  while(std::cin>>n>>P) {
    //(n+1)*mu^2(i)*i^2-mu^2(i)*i^3
    long long a=Add(1,Min25::Solve(n,[](int p,int t)->long long { return t==1?Mul(p,p):0; },
                     [](long long x)->long long { return Minus(Sum2(x),1);})),
         b=Add(1,Min25::Solve(n,[](int p,int t)->long long { return t==1?Mul(p,Mul(p,p)):0; },
                     [](long long x)->long long { return Minus(Sum3(x),1);})),
         Ans=Minus(Mul(n+1,a),b);
    fout<<Ans<<'\n';
  }
  return 0;
}

[loj 6053]简单的函数

Link

Solution

p xor 1并不是积性函数
但是除了p=2的时候,p^1=p-1
p和1都是积性函数,就可以筛出来然后加上2把p=2的情况修正好。

Code

const int P=1e9+7,inv2=500000004;

int Add(int x,int const &y) {
  return (x+=y)>=P?x-P:x;
}

int Minus(int x,int const &y) {
  return (x-=y)<0?x+P:x;
}

int Mul(long long x,int const &y) {
  return x*y%P;
}


const int N=2e5,XN=N+11;

int prime[XN],pcnt,psum[XN],fsum[XN];
void Prep() {
  static bool notPrime[XN];
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i])
      prime[++pcnt]=i;
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0)
        break;
    }
  }
  for(int i=1;i<=pcnt;++i)
    psum[i]=Add(psum[i-1],prime[i]);
}

int lim,psz;long long n;
struct Identifier {
  int id[2][XN],cnt;
  int &operator [](long long x) {
    int &res=x<=lim?id[0][x]:id[1][n/x];
    if(res==0)
      res=++cnt;
    return res;
  }
}id;


int F(int p,int t) {
  return p^t;
}

int g[XN*2];

int H(long long n,int m) {
  if(n<=1 || m>psz)
    return 0;
  int res=Minus(g[id[n]],fsum[m-1]);
  for(int i=m;i<=psz && (long long)prime[i]*prime[i]<=n;++i) {
    long long pt=prime[i],pt1=pt*prime[i];
    for(int t=1;pt1<=n;++t,pt=pt1,pt1*=prime[i])
      res=Add(res,Add(Mul(F(prime[i],t),H(n/pt,i+1)),F(prime[i],t+1)));
  }
  return res;
}

int main() {
  Prep();
  static long long kp[XN*2];
  int kpc=0;
  fin>>n;
  lim=sqrt(n)+0.5,psz=std::upper_bound(prime+1,prime+1+pcnt,lim)-prime;
  static int g1[XN*2],g2[XN*2];
  for(long long l=1,r;l<=n;l=r+1) {
    r=n/(n/l);
    kp[++kpc]=n/l;
    g1[id[n/l]]=Minus((n/l%P)*(n/l%P+1)%P*inv2%P,1);
    g2[id[n/l]]=Minus(n/l%P,1);
  }
  for(int j=1;j<=psz;++j)
    for(int i=1;i<=kpc && (long long)prime[j]*prime[j]<=kp[i];++i) {
      g1[id[kp[i]]]=Minus(g1[id[kp[i]]],Mul(prime[j],Minus(g1[id[kp[i]/prime[j]]],psum[j-1])));
      g2[id[kp[i]]]=Minus(g2[id[kp[i]]],Minus(g2[id[kp[i]/prime[j]]],j-1));
    }
  for(int i=1;i<=psz;++i)
    fsum[i]=Add(fsum[i-1],prime[i]^1);
  for(int i=1;i<=kpc;++i)
    g[i]=Add(Minus(g1[i],g2[i]),kp[i]>=2?2:0);
  fout<<Add(H(n,1),1)<<'\n';
  return 0;
}

[ICPC 2018 Xuzhou Online]Easy Math

Link

Min25

Solution

\sum_{i=1}^n\mu(ix)=\mu(x)\sum_{i=1}^n\mu(i)[\gcd(i,x)=1]

考虑计算

\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^nf(i)\\
&f(i)=\mu(i)[\gcd(i,n)=1]
\end{aligned}

首先,

f(i)=\begin{cases}
1,&i=1\\
-1,&i=p{\ \rm and\ }p\not|x\\
0,&i=p^k{\ \rm or\ }p|x
\end{cases}

然后,分\gcd(i,x)的不同情况讨论,容易知道f(i)是积性函数。
因此可以使用min25筛法了。

Tips

还是不必拘泥于g的形式……

Code

const int N=5e4,XN=N+11;

int prime[XN],pcnt;
void Prep() {
  static bool notPrime[XN];
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i])
      prime[++pcnt]=i;
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0)
        break;
    }
  }
}

int n,lim,psz;long long x;
struct Identifier {
  int id[2][XN],cnt;
  int &operator [](int x) {
    int &res=x<=lim?id[0][x]:id[1][n/x];
    if(res==0)
      res=++cnt;
    return res;
  }
}id;

long long dv[100];int dt;
int Mu(long long x) {
  int res=1;long long cx=x;
  for(long long d=2;d*d<=cx && x!=1;++d)
    if(x%d==0) {
      x/=d;
      dv[++dt]=d;
      if(x%d==0)
        return 0;
      else
        res*=-1;
    }
  if(x!=1) {
    res*=-1;
    dv[++dt]=x;
  }
  return res;
}

int F(int p,int t) {
  return t==1 && x%p?-1:0;
}

int g[XN*2],fsum[XN];

long long H(int n,int m) {
  if(n<=1 || m>psz)
    return 0;
  long long res=g[id[n]]-fsum[m-1];
  for(int i=m;i<=psz && prime[i]*prime[i]<=n;++i) {
    long long pt=prime[i],pt1=pt*prime[i];
    for(int t=1;pt1<=n;++t,pt=pt1,pt1*=prime[i])
      res+=F(prime[i],t)*H(n/pt,i+1)+F(prime[i],t+1);
  }
  return res;
}

int main() {
  Prep();
  static int kp[XN*2],kpc;
  fin>>n>>x;
  int mun=Mu(x);
  if(mun==0)
    fout<<0<<'\n';
  else {
    lim=sqrt(n)+0.5,psz=std::upper_bound(prime+1,prime+1+pcnt,lim)-prime;
    for(int l=1,r;l<=n;l=r+1) {
      r=n/(n/l);
      g[id[kp[++kpc]=n/l]]=n/l-1;
    }
    for(int j=1;j<=psz;++j)
      for(int i=1;i<=kpc && prime[j]*prime[j]<=kp[i];++i)
        g[id[kp[i]]]-=g[id[kp[i]/prime[j]]]-(j-1);//(1-(j-Count(j)));
    for(int i=1;i<=psz;++i)
      fsum[i]=fsum[i-1]+F(prime[i],1);
    for(int i=1;i<=kpc;++i)
      g[i]=std::upper_bound(dv+1,dv+1+dt,kp[i])-dv-1-g[i];
    fout<<mun*(H(n,1)+1)<<'\n';
  }
  return 0;
}

递归求解+杜教筛

网赛的时候写出了这个式子,但是感觉不大能过就一直在自闭……

Solution

\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^n\mu(im)\\=&\mu(m)\sum_{i=1}^n\mu(i)[(i,m)=1]\\=&\mu(m)\sum_{i=1}^n\mu(i)\sum_{d|i,d|m}\mu(d)\\=&\mu(m)\sum_{d|m}\mu(d)\sum_{i=1}^{[\frac nd]}\mu(id)\end{aligned}

S(n,m)=\sum_{d|m}\mu(d)S([\frac nd],d)

Tips

 1. 搞清楚哪个是要算的函数……一开始多乘了一个\mu愣是没看出来。
 2. 这种递归的式子,与其对着自闭,不如大胆写,说不定就过了呢。

Code

const int N=2e6,XN=N+11;

int mert[XN],prime[XN],pcnt;
void Prep() {
  static bool notPrime[XN];
  mert[1]=1;
  for(int i=2;i<=N;++i) {
    if(!notPrime[i]) {
      prime[++pcnt]=i;
      mert[i]=-1;
    }
    for(int j=1;j<=pcnt && i*prime[j]<=N;++j) {
      notPrime[i*prime[j]]=1;
      if(i%prime[j]==0) {
        mert[i*prime[j]]=0;
        break;
      } else
        mert[i*prime[j]]=-mert[i];
    }
  }
  for(int i=2;i<=N;++i)
    mert[i]+=mert[i-1];
}

long long Mert(int n) {
  if(n<=N)
    return mert[n];
  else {
    static std::unordered_map<int,long long> map;
    if(map.count(n))
      return map[n];
    long long &res=map[n]=1;
    for(int l=2,r;l<=n;l=r+1) {
      r=n/(n/l);
      res-=Mert(n/l)*(r-l+1);
    }
    return res;
  }
}

int Mu(long long x) {
  if(x<=N)
    return mert[x]-mert[x-1];
  else {
    static std::unordered_map<long long,int> map;
    if(map.count(x))
      return map[x];
    int &mu=map[x]=1;
    long long m=x;
    for(int i=1;(long long)prime[i]*prime[i]<=m && x!=1;++i)
      if(x%prime[i]==0 && (mu=-mu,(x/=prime[i])%prime[i]==0))
        return mu=0;
    if(x!=1)
      mu=-mu;
    return mu;
  }
}

long long S(int n,long long m) {
  if(n==0)
    return 0;
  else if(m==1)
    return Mert(n);
  else {
    static std::map<std::pair<int,long long>,long long> map;
    if(map.count(std::pair<long long,int>(n,m)))
      return map[std::pair<long long,int>(n,m)];
    long long &res=map[std::pair<long long,int>(n,m)];
    if(Mu(m)==0)
      return res=0;
    for(long long d=1;d*d<=m;++d)
      if(m%d==0) {
        res+=Mu(d)*S(n/d,d);
        if(m!=d*d)
          res+=Mu(m/d)*S(n/(m/d),m/d);
      }
    return res*=Mu(m);
  }
}

int main() {
  Prep();
  long long m;int n;
  fin>>n>>m;
  fout<<S(n,m)<<'\n';
  return 0;
}